KOKAND.UZ

Шаҳар янгиликлари    Эълонлар    Бизнес-каталог    Алоқалар    RUS    UZB


Охирги киритилган маълумот

29 / 06 / 14

Ажойиб помидор дарахти!..

  Мана бир неча йилдирки, интернетда помидор дарахти хакида рекламаларни кузатиш мумкин. Ваъда беришларича, 1 дона дарахтдан 1 мавсумда 1.5 тоннагача хосил олиш мумкин экан. Гибрид томатлар (бизнинг тилда помидорлар) гарб олимлари томонидан яратилган булиб, буйига 3 метр, энига эса диаметри 6...

Батафсилроқ 491
Янгиликлар ва анонслар
Мақолалар ва шарҳлар
Қўқон шаҳри хақида
Хикматлар

  • Нега кулок иккита-ю, бир дона тилим? Купрок тинглаш учун, камрок гапириб...

    Абдурахмон Жомий


Фото янгиликлар


Қизиқарли фактлар
Ажойиб помидор дарахти!

Муаллиф: Kokand.uz от 29 июня 2014, кўриб чиқишлар 491

  Мана бир неча йилдирки, интернетда помидор дарахти хакида рекламаларни кузатиш мумкин. Ваъда беришларича, 1 дона дарахтдан 1 мавсумда 1.5 тоннагача хосил олиш мумкин экан. Гибрид томатлар (бизнинг тилда помидорлар) гарб олимлари томонидан яратилган булиб, буйига 3 метр, энига эса диаметри 6 метргача етиши мумкин. Аслида, оддий помидор хам паслёнлар оиласига мансуб булиб, куп йиллик усимлик хисобланади, аммо, хосилдорлик палласи 1-нчи йилга тугри келганлиги сабабли, уни 1 йиллик усимлик сифатида экилади. Кейинги йилларда помидор хосилдорлиги камаяди, у касалликларга мойиллиги ошади. Помидор...

Батафсилроқ 491


Куконликлар зилзилани хис этдилар

Муаллиф: Kokand.uz от 14 июня 2014, кўриб чиқишлар 318

  Бугун 14 июнь соат 8 дан 57 дакика утганида шахримизда ер силкиниши сезилди. Зилзиланинг эпицентри (марказий нуктаси) Афгонистон худудида, Хиндукуш тоглари ён багридалиги аникланди. У ерда зилзила кучи 5,4 баллни ташкил этди. ...

Батафсилроқ 318


Xiaomi смартфонлари - Samsung ва Apple ракобатчисими?

Муаллиф: Kokand.uz от 01 июня 2014, кўриб чиқишлар 427

  Хитой моллари сифатсизлиги хакида тушунча купчиликни камраб олган булса-да, бу давр уз нихоясига етмокда. Жахоннинг Apple, Mercedes, BMW, Honda, Adidas каби машхур йирик компаниялари ишлаб чикаришни Хитой худудига кучирган бир пайтда, хитойликлар хам уз компаниялари билан нафакат истеъмол моллари, балки жахон автомобиллар, компьютерлар ва смартфонлар бозорини хам фаол забт этмокдалар. Ёркин мисол килиб Xiaomi компаниясини келтиришимиз мумкин. Уз фаолиятини бошлаганидан бир неча йил утиб, бу компаниянинг смартфонлари Хитой бозорида харид килиниши буйича 1 уринни эгаллади, айланма...

Батафсилроқ 427


Тошкентда жала ёгди

Муаллиф: Kokand.uz от 31 мая 2014, кўриб чиқишлар 678

  2 кун давом этган кучли ёмгир, 30 майга келиб кескин кучайди, ва санокли дакикаларда пойтахтимизнинг пастрок кучаларини, ер ости утиш йулларини сув босди. Узгидромет марказининг хабарига кура, 30 май куни Тошкентда 1 ойлик ёгингарчилик меъёри ёгиб утди. Шахар канализация тизими бундай сув хажмини "хазм" килишга улгурмай колди. Курбонлар ва вайронликлар булмаса-да, ёккан жала йуллар ва йулкаларнинг майда бузилишларига, автотеххизмат шахобчаларига навбатлар купайишига олиб келди. Узбекистон худудидаги (тог худудларидан ташкари) энг серёгингарчилик кузатиладиган худуд - Тошкент вилоятидир,...

Батафсилроқ 678


Лутфихоним Саримсокова

Муаллиф: Kokand.uz от 25 мая 2014, кўриб чиқишлар 343

  Лутфихоним Саримсокова Кукон театрининг профессионал сахнасига биринчи бор 1925 йили кадам босганида, у 29 ёшда эди. Бу аёлнинг иктидори сояда колмаслиги аник эди. Актрисанинг ёруг ва мехрли юзи, мехнатсеварлиги ва узбек аёлига хос донолиги бу аёлни бутун давлат буйлаб хурматнинг юкори погонасига кутарди. Лутфихоним Саримсокова 1896 йил 8 май куни Ок ер кишлогида таваллуд топган булсада, узининг хаёти ва тажрибасини Кукон шахри билан боглаган. 1934 - 1939 Тошкент шахрида, Узбек мусика театрида, 1940 - 1973 йилларда Мукимий номидаги театрда фаолият курсатган.  Лутфихоним ижоди халк...

Батафсилроқ 343